Milas
Giriş Tarihi : 29-03-2022 14:37   Güncelleme : 29-03-2022 14:37

“Belediye Sürecin Dışında Kalmasın Diye Ruhsat Verdik”

Muğla’nın Milas ilçesinde, Net Holding ve Ağaoğlu’nun tartışma yaratan “Kasaba” Projesi ile ilgili inşaat ruhsatı verdiği gerekçesiyle Belediye’ye yöneltilen eleştirilere cevap veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Bu aşamada ruhsat verilmesinin zorunluluğu sonucuna varılmıştır. Belediyemizce 2 ay içinde ruhsat verilmemesi durumunda yetki tamamen ilgili bakanlığa geçmektedir. Bu durumda Milas Belediyesi tamamen sürecin dışında kalmaktadır. ”dedi.

“Belediye Sürecin Dışında Kalmasın Diye Ruhsat Verdik”

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Belediyesi önünde CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP İlçe Başkanı Tüze Çatinkaya, Oda Başkanlarının katılımıyla, Net Holding ve Ağaoğlu’nun Milas'a bağlı Dörttepe Mahallesi Hasanbağı Mevkii'ndeki " Kasaba" Projesiyle ilgili basın açıklaması düzenledi. 

Açıklamasında çevre duyarlılığına sahip bir insan ve belediye olduklarını ancak bu aşamada hukuki olarak ruhsat vermek zorunda kaldıklarını kaydeden Başkan Tokat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Milas ilçesi, Dörttepe Mahallesi Hasanbağ mevkiinde bulunan bir parsel ile ilgili Belediyemizce verilen yapı ruhsatı hakkında kamuoyunda ciddi eleştiri ve tartışmalar yaşanmaktadır. Bu konuda gerek basın ve gerekse sosyal medya yolu ile birçok kişi ve kurum açıklamalarda bulunmuştur.  Açıklamalarda gösterilen çevre duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Yapılan tüm açıklamaları yakından izledik ve demokratik çerçevede olgunlukla karşıladık. Bizim de hem kişi hem de temsil ettiğimiz kurum olarak bölgemiz ile ilgili aynı duyarlılık içinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Eleştirilere yanıt verme adına bir açıklama yapma zorunluluğumuz doğmuştur.  Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Proje Alanı Planını Hem Bakanlık Hem de Muğla Büyük Şehir Belediyesi Onayladı

Başkan Tokat gelinen süreçte yapılan çalışmaları aktarırken Proje alanının bulunduğu bölgede 1/100.000 ölçekli ÇEVRE DÜZENİ PLANI, ilgili Bakanlıkça ve 1/25.000 ölçekli MUĞLA NAZIM İMAR PLANI ise Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandığını belirterek,

“Söz konusu inşaat ruhsatı verilen taşınmazın bulunduğu bölge Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 09/3/1994 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli DİDİM-GÜLLÜK-AKBÜK ÇEVRE DÜZENİ PLANI değişikliği ile planlama kapsamına alınmıştır.

Bu plana göre Milas Belediye Meclisi 1994 yılında 1/5000 lik nazım imar planı ve 1997 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planını onaylamıştır.

Bahse konu taşınmazların bulunduğu alana esas 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması 2007 yılında yapılmış; böylece plana esas kamuya terk edilmesi gereken alanların kamu eline geçmesi sağlanmıştır.

Proje alanının bulunduğu bölgede 1/100.000 ölçekli ÇEVRE DÜZENİ PLANI, ilgili Bakanlıkça ve 1/25.000 ölçekli MUĞLA NAZIM İMAR PLANI ise Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olup, bu bölgenin planları bu planlarda da görülmektedir.

1/100.000’lik planın plan notlarının 7.7 maddesinde Bu planın onama tarihinden önce mevzuata uygun olarak onaylanmış mevzii imar planları geçerlidir. ’hükmü bulunmaktadır.1/25.000’lik Nazım İmar planının 4.5.plan notunda ‘Bu planın onaylanmasından önce dönemin mevzuatına, planlama ilkelerine ve üst ölçek planlarına uygun olarak onaylanmış olan imar planları, bu planda gösterilmemiş dahi olsa yürürlüktedir. ’denmektedir.

Planlama bölgesindeki Sulak Alan Mutlak Koruma Alanı içerisindeki bir bölgenin doğal sit alanı olarak, aynı zamanda bir başka kısmının da arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesi sebebi ile 2019 yılında 644 sayılı KHK’nın 13/A maddesi uyarınca KORUMA AMAÇLI 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planları onaylanmıştır. Ayrıca 2019 yılında bahse konu proje alanı içerisinde kalan tampon bölge, Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescillenmiştir. Tescillenen alan Dörttepe ve Boğaziçi Mahallelerinin önemli kısmını da içine alan geniş bir bölgeyi kapsamaktadır.”

Bölgede ÇED Süreci 2007’de başladı

Bölgede yapılan Çed Çalışmalrının 2007 yılında başladığına değinen Başkan Tokat, “Turizm Kenti olarak isimlendirilen bu alandaki ÇED süreci 2007 yılında başlamıştır. Değişik nedenlerde durdurulmuş olan bu süreç,2021 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verilerek tamamlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı’nın 1 Nolu Kararnamesinin 109. maddesine göre bu alandaki imar kanununa esas yapılacak iş ve işlemler ile ilgili yetki, ilgili bakanlık ve kurumlara geçmiştir. Bölge ile ilgili imar planları hakkında herhangi bir iptal ve durdurma kararı yoktur.”

İnşaat Ruhsatı İlk Etap İçin Verilmiş

Proje kapsamında yapılması planlanan “Kasaba” için ilk etabına inşaat ruhsatı veriliğinin altını çizen Başkan Tokat, “Tarafımızca verilen yapı ruhsatı, projenin 1.etabınının yalnızca tek parselini kapsamaktadır. Bu parsel 6501 parsel olup 21 blok, 1 adet Sosyal Tesis ve 1 adet istinat duvarını kapsamaktadır. İmar durum belgesinin verilmesi ile bu yapı ruhsatı arasında yaklaşık 7 aylık bir zaman geçmiştir. Bu süre içinde konu Belediyemizce çok yönlü olarak araştırılmış ve tartışılmıştır. Bu araştırma ve tartışma süreci içinde ilgili kurum, STK ve odalarla sürekli istişare halinde bulunulmuştur. Bu kişi ve kuruluşların –mazereti olanlar dışında- önemli kısmı şu an buradadır. Yapı ruhsatı verilirken ilgili kanun ve yönetmeliklerin aradığı tüm işlemler titizlikle yerine getirilmiştir.

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 410/d maddesi gereğince sulak alan ilan edilen bölgelerin korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi görevi Tarım ve Orman Bakanlığı’na verilmiştir. Bu sebepten ve yasal zorunluluktan dolayı ruhsat verilmeden önce, mimari projeimar durum belgesi ve tapu eklenerek Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü’ne görüş sorulmuştur. İlgili yerden 04/03/2022 tarih 4752371 sayılı yazı ile uygun görüş verilmiştir.”  

MUSKİ Olumlu Görüş Vermiş

Ocak ayı içinde Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden de ruhsat verilmesinde bir sakınca olmadığını belirten yazı geldiğini de hatırlatan Başkan Tokat, “ Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü’nden gelen 10/01/2022 tarih 44237 sayılı Su ve Kanalizasyon Durum Belgesi ruhsat verilmesinde bir sakınca olmadığını belirtmiştir.

 Bu belgelerden herhangi biri olumsuz olsaydı bizim kesinlikle yapı ruhsatı düzenlememiz mümkün değildi. 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere 1994 yılından beri süre gelen bir süreç vardır. Bu sürecin sonunda tüm aşamalar geçilmiş, iş yapı ruhsatı talebi ile önümüze gelmiştir. Yani bu durumda biz sürecin son halkasıyız. 3194 sayılı İmar Kanununun 22/2. maddesi : “Belediyeler veya Valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.” hükmünü getirmiştir. Buradaki hüküm kesinlik arzetmektedir; idareye bir takdir yetkisi bırakmamaktadır. Yani yapılan ruhsat başvurusunda her hangi eksik ve hata yok ise idare bu ruhsatı düzenlemek zorundadır.  Buna aykırı davranış suçtur. Ayrıca Belediyemiz açısından tazminat yükümlülüğü doğurur. Bunun ile ilgili Danıştay 6. Dairenin 2013/3657 Esas, 2017/4335 Karar sayılı  ve 31/05/2017 tarihli kararını örnek olarak gösterebiliriz.

Ayrıca ÇED Yönetmeliğinin 6-3 maddesine göre ÇED olumlu kararı durdurulmadığı ya da iptal edilmediği sürece ruhsat işlemlerinin durdurulması mümkün değildir.

Kamuoyu tarafından şunun da bilinmesini isteriz ki; 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97/h maddesi gereğince Belediyemizce 2 ay içinde ruhsat verilmemesi durumunda yetki tamamen ilgili bakanlığa geçmektedir. Bu durumda Milas Belediyesi tamamen sürecin dışında kalmaktadır. Bakanlıktan ruhsatın hangi içerik ve şartlarda geleceğini kimse bilemez. Milas Belediyesi’nin süreç dışında kalmasının çevresel etkilere ve Milas halkına hiçbir yararı yoktur. Bakanlık, ruhsatı vereceği gibi Belediye görevlileri hakkında soruşturma da başlatabilir. Yani kısaca konunun belediyemizce tartışılma ve araştırma süreci sonunda bir hukuki mütalaaya gereksinim olmuş; yapılan istişareler sonunda hukuki görüşümüz olarak bu aşamada ruhsat verilmesinin zorunluluğu sonucuna varılmıştır.”

“Projeyi Görmeden Körü Körüne Karşı Duruşları İsabetli Bulmadım”

Projeyi görmeden körü körüne karşı duruşları isabetli bulmadığını belirten Başkan Tokat, “Bugüne kadar konu hakkında beyanatta bulunmadık. Ama daha ortada hiçbir şey yokken ve hatta projeyi görmeden körü körüne karşı duruşları isabetli bulmadığımı ifade etmeye çalıştım. Bu konu da farklı yerlere everildi. Ruhsatın verilmesi ile ilgili  mevzuatı ve süreci  yukarıda açıkladık.Ruhsat verilmesi bizim açımızdan  dava sürecini etkilemeyecektir. Davanın kazanılması için biz de elimizden gelen katkı ve mücadeleyi veriyoruz ve vereceğiz. Dava ile ilgili TMMOB’nin avukatı ile istişare halindeyiz. Söz konusu ÇED olumlu kararının mahkemece iptal edilmesi halinde yeni bir hukuki durum oluşacağından biz de derhal yapı ruhsatını iptal edeceğiz.” dedi.