DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000

DR.İSMAİL TEKPINAR
DR.İSMAİL TEKPINAR
Giriş Tarihi : 21-02-2023 10:31

DEPREMİ GÖRDÜM


Acıları tarif etmem gerekirse; yaşaman ve görmen lazım…
6 Şubat 2023 saat 04:17’de ilk şiddetli deprem 7.7 ve arkasından öğlen 13:24’te 7.6
büyüklüğünde ikinci bir deprem ile 10 ilimizde: Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş,
Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa da ciddi bir yıkıma
sebep oldu.
Öncelikle zelzele de hayatını kaybeden şuhedâya Rabbim’den rahmet, yaralılara acil şifalar
dilerim… Millet olarak başımız sağ olsun.
Asrın felaketi diye tarif edilen bu afetten ülkede ki herkes hissesine düşeni aldı. Sadece 10
ilde değil depremi 81 ilde hepimiz o duyguya tanık olduk. Bu illerde dostum, arkadaşım,
kardeşim dediğim insanları kaybetmenin derin hüznünü, acısını yaşadım.
Kimisi evlatlarını, kimisi evini, kimisi en yakınını, kimisi tüm aile efradını, kimileri ise
dünyevi her şeyini kaybetti…
Lâkin bu acılardan ders alınmamış gibi, umurunda olmayan zevatlar, sosyal medyada
dezenformasyon haberleri yayanlar, kirli siyaset yapanlar, bu yıkımın gerçekleştiği illerde
TBBM vekili bulunan iktidar olsun muhalefet olsun yerel yönetimlerde belediyeleri olanlar
suçlamaları gereken kim acaba? Sakın ha insanların akıllarıyla alay etmeyi bırakın derim.
Bu yönetmeliği hazırlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yönetmeliğe göre zemin etüdü
ve projeyi hazırlayan çizen proje büroları, bu projeye uygunluk veren belediyelerin ve yapı
denetim firmaları, bu projeye uygulama esnasında yapım aşamasını yapan müteahhid,
yapımı esnasında gerek demir, gerekse betonlardan numune alarak denetleyen ve usule
uygun olarak yapıldığına dair uygunluk veren yapı denetim ve şantiye şefi yani
anlayacağımız müteselsilen suçlu olanlar ortada…
Rant uğruna 3 veya 4 katlı binaların arasına 10, 15 ve 20 katlı binaları neden yaptırdınız?
Hem şehrin düzenini bozdunuz, hem de yapılanlar ortada birçoğu kum haline gelip
yıkılmış…
Dikey mimari yerine yatay mimari neden tercih edilmez? Eğer uygun değilse o zeminler
imara açmayın hele ki tarım arazilerini hiç açmamak lazım…
Bir bakalım YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’nde kriterler ve kurallar nelermiş?
“MADDE-1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/06/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanuna göre faaliyet gösteren Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonlarının, yapı
denetim kuruluşlarının kuruluş ve çalışmaları; yapı denetim kuruluşlarında görev alacak
denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak nitelikler; ilgili idare, proje
müellifi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu ortaklarının
görev ve sorumlulukları; yapı denetimi hizmet sözleşmesinin düzenlenmesine, feshi ve
hizmet bedellerinin ödenmesi; hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyetinin
belirlenmesine esas birim maliyet veya maliyetlere; yapılara sertifika verilmesine, yapı

denetim kuruluşlarından alınacak teminatın türü, tutarı, iadesi ile irat kaydedilmesine,
idari yaptırımlara ve Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/06/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanunun 1. ve 4. (Ek ibare:RG-21/3/2020-31075) 5. 8. ve 12. maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar-2
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) (Değişik: RG-23/12/2022-32052) Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığını,
b) Denetçi mimar ve mühendis: İlgili mühendis ve mimar meslek odalarına üyeliği devam
eden ve Bakanlıkça denetçi belgesi verilmiş mühendis ve mimarları,
c) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir
belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı
ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareleri,
ç) İlgili meslek odaları: 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Kanununa göre kurulmuş olan mühendis veya mimar odalarını,
d) İş bitirme tutanağı: İnşaatın kısmen veya tamamen fen ve sanat kurallarına, ruhsata ve
eklerine, ilgili standartlara, teknik şartnamelere ve diğer mevzuata uygun olarak
tamamlandığını göstermek üzere yapı denetim kuruluşu tarafından tanzim ve ilgili idaresi
tarafından tasdik edilen tutanağı,
e) İşyeri teslim tutanağı: İnşaatın fiilen başladığını belgelemek üzere, yapı ruhsatının
alınmasını takiben yapı sahibi, yapı denetim kuruluşu, yapı müteahhidi veya yapı
müteahhidi adına şantiye şefi tarafından imza altına alınıp ilgili idareye sunulan tutanağı,
f) Kanun: 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu,
g) Komisyon: Kanunun 4. maddesinde belirtilen (Değişik ibare:RG-5/2/2013-28550) Merkez
veya İl Yapı Denetim Komisyonunu…”
Peki, Toki nasıl yapıyor? En sağlam zemini tespit ediyor, ister imarlı olsun, ister kamu
arazisi, ister tarla vasfında olsun, ilgili merciler Toki’nin yaptığı binaları sağlam deyip,
sosyal medyada paylaşım yapabiliyor…
Ümit ediyorum bu depremlerden çok ibret alırız, kendimize çok hisse çıkartır aklımızı
başımıza alırız. Bir sonraki doğal afetlerden en hafif zararlarla kurtuluruz.
İnsanoğlunun olduğu yerde sorunlar bitmez iyilerin olduğu yerde kötüler hüküm süremez…
Mâ’mâfih depremin ilk günlerinde yağmalanan marketleri gördüm, üzüldüm ve nasıl bir
milletiz içimizdeki bu çürükler ne vakit biter diye düşündüm durdum…

Sonrası yardımlarda iyilikleri suistimal edenleri gördüm, evlerine depo yapanların haberleri
geldi hiç mi ders almadınız acaba…
Velhâsıl; Depremden dört gün sonra 25 kişilik gönüllü bir ekiple Adıyaman’a gittik. Destek
ve lojistik kısmına yardım edelim, gönüllere dokunalım, insanlara faydamız dokunsun
diye…
Bir hafta kaldık, çok zor şartlar gördüm fakat bu bir hafta da zorlandığım kadar hiçbir vakit
zorlanmadım.
İlk gittiğimiz günden itibaren defaâtle artçılarla sallandık, yaşadık gördük ve hissettik.
Şunu bir kez daha anladım, bu milleti harici düşmanlar asla yıkamaz.
Bölgeye gelen ayni ve nakdi yardımları elimizden geldiği kadarıyla hem sivil, hem asker,
hem de polis kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık…
Güzel insanlar tanıdım ailelerini memleketlerine gönderip, kendileri Adıyaman da gönüllü
kalmış hâlbuki bu gönüllü arkadaşlar Adıyaman’lı da değiller…
Bizim bulunduğumuz lojistik deposu çok hareketli idi çünkü barınma, ısınma ihtiyaçları için
elzem olan ürünlerin bulunduğu bir bölümdü.
Güzel insanlar tanıdım çalışma fırsatı bulduğum bizim ekipte kıymetli Ahmet abi, Rıza
kardeşim…
Orada tanıdığım muhteşem ikili dağıtımların gizli kahramanları Fatih ve Muhsin
kardeşlerim…
Aziz Reis, Mert abi ve ekibi, hiç durmadılar tek tek sahada dağıtım yaptılar. Saim abi ve
ekibi, Engin ve Alper kardeşlerimin ekibi bunlar olmasa o tırlar indirilemezdi. Adeta atom
karınca gibiydiler…
Cem ve Muharrem kardeşlerimin ekibi 24 saat usulüne nöbetçi kalarak çalıştılar, ekip
harikaydı…
Gıdanın en zor döneminde orayı toparlayan düzene koyan Mustafa, Emre kardeşim ve
ekibi.
Birde saha ekibi vardı Mecnun, Oğuz, Özgür ve Alp kardeşlerim yine onlara destek veren
biz…
Anlayacağımız profesyonel ruhlu amatör bir ekip gece gündüz demeden çalıştılar. Allah
onlardan razı olsun, ümit ediyorum emeklerini ahirette alırlar. Bu güzel ekipte olmaktan
mutluluk duydum, aynı ekiple yine olsun yine çalışmayı isterim.
Şunu da unutmamak lazım isimsiz kahramanları yazmaya sayfalar yetmez, nasıl
çalıştığınıza şahidim, sizleri unutmayacağım vefâ-kâr insanlar.
Aslında bu depreme toplanan yardımların birçok hikâyesi var fakat bizzat dinlediğim bir
hikâyeyi yazıp nihayete erdireyim. Akşam bir tır malzeme geldi ama vakit geç olmuş
arkadaşlar çok yorulmuştu.

Kayserili tır şoförü ve yanında eskiyi hızlı yaşamış yaşlı bir amcamız hasbihâl ederken 1200
seçmeni olan köylerinden 60 bin TL. Bunun yanında bir kamyon yardım malzemesi desteği
verdiklerini söylediler.
Bu Anadolu da sadece bir küçük köy varın diğer şehirlerden ilçelerden kasabalardan
köylerden gelen yardımları siz düşünün…
Bu necip millet, yıkılmaz fitne olmayınca devletin eli her yere uzanıyor er ya da geç benim
gördüğüm, müşâhid olduğum, Asker ve Polis her yerdeydi. Adıyaman havalimanında
ücretsiz yemek, diğer illerden desteğe gelen Asker ve Polisin davranışları takdire şayandır.
Gönüllü arkadaşlarımıza Türk hava yolları personeli uçakta teşekkür etti. Ankara Esenboğa
havalimanına indiğimizde de ekibimize polis arkadaşların ısrarla çay ikram etmeleri, bunlar
birliğimizin ve bütünlüğümüzün göstergesidir.
Velhâsılıkelâm Rabbim böyle afetlerden, zelzelelerden vatanımızı, milletimizi muhâfaza
eylesin âmin. Selâm ve Duâ ile…

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1ADANA DEMİRSPOR00
 • 2ANTALYASPOR00
 • 3ATAKAŞ HATAYSPOR00
 • 4BEŞİKTAŞ00
 • 5CORENDON ALANYASPOR00
 • 6ÇAYKUR RİZESPOR00
 • 7EYÜPSPOR00
 • 8FENERBAHÇE00
 • 9GALATASARAY00
 • 10GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ00
 • 11GÖZTEPE00
 • 12KASIMPAŞA00
 • 13KONYASPOR00
 • 14MONDİHOME KAYSERİSPOR00
 • 15RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ00
 • 16SAMSUNSPOR00
 • 17SİPAY BODRUM00
 • 18SİVASSPOR00
 • 19TRABZONSPOR00
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
Gazete Milas 5976. Sayı
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA