MUĞLA
Giriş Tarihi : 19-12-2022 09:42

26. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

26. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
26. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR.
Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi,
tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin
korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2022 yılı faaliyetleri dikkate
alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verilecektir.
Tüketici Ödül Dalları ve Aranılan Şartlar:
A- Bilinçli Tüketici Ödülü
Ödül verilecek tüketicinin;
1-Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada
duyarlılık göstermiş olması,
2-Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,
3-Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal
etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması,
Şikayetine esas teşkil eden Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay
Kararı vb. belgelere başvuru dilekçesinin ekinde yer vermesi, gerekmektedir.
B- Yazılı Basın Tüketici Ödülü
Ödül verilecek yazıların;
1-İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde
tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde
yayınlanmış olması,
2-Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri bilinçlendirici
nitelikte olması,
3-Belirli aralıklarla yayınlanmış olması gerekmektedir.
Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2022 yılında
çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldığı en az 3 adet gazete, dergi vb. yayın
örneğinin, bütünlüğü bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru
dosyasına konulması, ayrıca ilgili yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişilik unvanı ve imtiyaz
sahibinin iletişim bilgilerinin de bildirilmesi gerekmektedir.
C-Radyo-Televizyon Programı Ödülü
Ödül verilecek programın;
1-Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici
sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması,
2-08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanmış olması gerekmektedir.
Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2022 yılında çeşitli zamanlarda
yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 adet TV-Radyo program örneklerinin kayıtlı olduğu flash
bellek, CD, DVD ya da diğer bilgisayar ortamında çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru
dosyasına eklenmesi ve programın adı, yayınlandığı televizyon veya radyo kanalının gerçek veya
tüzel kişilik unvanı, iletişim bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal,
bölgesel, kablolu, uydu ve benzeri yayın erişim ağının bildirilmesi gerekmektedir.

D- Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü
Ödül verilecek firmanın;
1-Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde
bulunması,
2-Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,
3-Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici
danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması,
4-Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması
gerekmektedir.
E- Bilimsel Çalışma Ödülü
Ödül verilecek kişi, kişiler veya kurum/kuruluşların;
1-Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması,
2-Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin
bulunması,
3-Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin
bulunması,
4-Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler altında
çalışma yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması şartlarından en az birini taşıması
gerekmektedir.
Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların
basılmış, yayımlanmış kitabının, kabul edilmiş doktora ya da yüksek lisans tezinin, bilimsel kongre,
çalıştay sonuçlarının birer asıllarının ve yüksek lisans, doktora tezi vb. başvuruya esas teşkil eden
çalışmalarının özetinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
F- Tüketici Özel Ödülü:
Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve
geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması koşulları
aranır. Başvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi
gerekmektedir
Adaylar ya da aday gösterilenler “A, B, C, D, E ve F” dallarında belirlenen ödül kategorilerinden en
fazla birine başvuruda bulunabilecektir.
Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödülleri” ne
doğrudan aday olabilecekleri gibi diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her
iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir.
Başvuruların 03 Şubat 2023 Cuma günü Saat 17.30’a kadar, “Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mh. Dumlupınar Bulvarı
(Eskişehir Yolu 9. Km.) No:151 Ek Bina (B Blok) 1.Kat Oda:107 Çankaya/ANKARA”
adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.
Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar
Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi zorunludur.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi talep edilmesi durumunda Bakanlığımız www.ticaret.gov.tr adresli
web sitesinden veya 0 312 449 44 73 - 0 312 449 44 11 telefon numaraları aracılığıyla ilgili irtibat
kişilerinden bilgi alınabilir.

AdminAdmin